Vedtægter for Esbjerg Fredsbevægelse

§ 1 Arbejdsgrundlag

Esbjerg Fredsbevægelse samler enkeltpersoner og organisationer om et bredt samarbejde for fred lokalt, nationalt og globalt. Fred er for Esbjerg Fredsbevægelse mere end fraværet af krig. For at opnå fred, skal der også arbejdes på økonomisk lighed, politisk frihed, social retfærdighed og en bæredygtig udvikling. F.eks. skal følgende behov dækkes: Mad, vand, klæder, bolig, sundhed, uddannelse, sammenhold, arbejde, frihed, politiske rettigheder, nye oplevelser, realiserer sig selv, mening med livet, en natur i balance. Derfor samarbejder Esbjerg Fredsbevægelse gerne med organisationer, der støtter den tredje verden, arbejder for menneskerettigheder eller for et bedre miljø.

§ 2 Fredspolitik

- En aktiv dansk indsats for fred og for international nedrustning. - De ressourcer, som frigøres ved nedrustningen, skal bruges til udvikling af de fattigste lande og befolkningsgrupper, og til forbedring og bevaring af vort miljø. - Vi vil støtte FN's arbejde for en bæredygtig udvikling for fred, miljø og udvikling i Ulandene - og udbrede kendskabet til FN's arbejde - Vi kan kun acceptere dansk militærdeltagelse i internationale styrker ved enighed i FN's sikkerhedsråd - Danmark skal arbejde for, at alle lande ratificerer aftalen om FN's krigsforbryder-domstol (ICC) i Haag

- Vi støtter Borgmestre for Freds kampagne for en atomvåbenfri verden år 2020
- Danmark skal arbejde for at fastholde det total stop for atomprøvesprængning
- Vi går imod alle planer om øgede militærudgifter i Danmark
- Vi vil fremme et hvert initiativ imod dansk produktion og eksport af
krigsmateriel eller komponenter hertil
- Vi vil oplyse om oprustningens miljøødelæggelser, atomprøvesprængninger,
"uheld" med A-våben, forarmet uran, kemiske våben, osv.
- Esbjerg Fredsbevægelse søger samarbejde med fredsorganisationer og enkeltpersoner i Esbjerg, Danmark og andre lande, som arbejder for fred og tillid. Esbjerg Freds-bevægelse deltager i det lokale fredssamarbejde, det nationale gennem Danmarks Fredsråd og det internationale ved International Peace Bureau (IPB)

§ 3 Arbejdsform

I Esbjerg Fredsbevægelse laver vi det, vi vil, kan og har lyst til, f.eks. diskussion af emner, laver plakater og udstillinger, læser, skriver læserbreve, ordner arkiv, laver teater, koncerter, demonstrationer, underskriftsindsamlinger, aktioner, offentlige møder. Kun fantasien sætter grænser.

§ 4 Organisation

Enhver som støtter foreningens fredspolitik, kan være medlem. Øverste myndighed er generalforsamlingen, som indkaldes hvert år med 1 måneds varsel, Vedtægter vedlægges. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer.
Fast dagsorden er:
1. Valg af dirigent/referent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Vedtægtsændringer og andre forslag
5. Det kommende års arbejde
6. Udta Ieise
7. Valg af formand samt V2 af den øvrige bestyrelse i ulige år, af kasserer
og den øvrige bestyrelse i lige år samt valg af revisor hvert år.
8. Eventuelt
Generalforsamlingen tager stilling til det foregående års arbejde og regnskab, samt udstikker retningslinjerne for det næste års aktiviteter. Generalforsamlingen bestemmer antallet af medlemmer i bestyrelsen - minimum er dog 3 personer. Foreningen tegnes af formand og kasserer. Bestyrelsesmøderne, der så vidt muligt afholdes 1 gang om måneden, er åbne for interesserede medlemmer. Det tilstræbes at afholde mindst 2 offentlige møder o om aret. Hvert medlem modtager mindst 2 gange årligt skriftlig orientering om bevægelsens aktiviteter. Ved alle beslutninger i bevægelsen tilstræbes enighed.

§ 5 Økonomi

Kontingent er pr. år:
300 kr. for organisationer
150 kr. for en husstand
100 kr. for enkeltpersoner

Ved bevægelsens opløsning tilfalder evt. midler andet fredsarbejde

Besluttet 23/11 2009

Sidens top